مشخصات و سايز تاير رودكينگ Roadking 109

مشخصات و سايز تاير رودكينگ Roadking 109

مشخصات و سايز تاير رودكينگ كد گل ۱۰۹     سه شيار اصلي و مهم براي افزايش تخليه موثر آب الگوهاي بهم پيوسته بلوك براي افزايش پيمودن مسافت برحسب کیلومتر شيارهاي داراي برآمدگي كه بر روي لبه لاستيك به منظور

مشخصات و سايز تاير رودكينگ Roadking F105

مشخصات و سايز تاير رودكينگ Roadking F105

مشخصات و سايز تاير رودكينگ كد F105 طرح الگوي زيبا و مشتري پسند نامتقارن كه منجر به توانايي خيره كننده لاستيك براي تحمل سرعتهاي بالا ميشود. بلوكهاي آج فشرده و بهم پيوسته كه عملكرد عالي و كنترل دقيق را ايجاد

مشخصات و سايز تاير رودكينگ Xsport F110

مشخصات و سايز تاير رودكينگ Xsport F110

مشخصات و سايز تاير رودكينگ كد گل F110 طرحهاي مستقيم تكي بدون شيار كه توانايي تحمل سرعت بالاي لاستيك را افزايش ميدهد. اجزاي خاص از جنس سيليكا كه كشش را افزايش و مقاومت غلتيدن لاستيك را كاهش ميدهد. شيارهاي مركزي